Wat te doen als je werknemer langdurig ziek is?

Begin dit jaar schreven we er al over. De Wet Verbetering Poortwachter (wvp), die is ingesteld om het aantal werknemers wat langdurig ziek is terug te dringen. Vanuit de wvp wordt er gesteld dat de werkgever (en werknemer) verplicht is te werken aan een zo snel mogelijke re-integratie. Maar hoe zorg je er nu voor dat je juiste stappen zet?


Is je werknemer wel echt ziek? 

Meestal zijn de werknemers die zich hebben ziek gemeld binnen een paar dagen weer op de been. Nu kan het voorkomen dat je werknemer (door ziekte) langer afwezig is. Nu is het zo dat je in dit soort gevallen via het UWV verplicht bent om te werken aan een effectieve re-integratie.

Maar kijk uit!

In sommige gevallen wordt een werknemer wel ziek gemeld, maar is er eerder sprake van een arbeidsconflict.

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. Is de werknemer ziek gemeld vanwege een arbeidsconflict dan dient de bedrijfsarts eerst hoor en wederhoor toe te passen en op basis daarvan te beslissen of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is vanwege ziekte.  Is dit niet het geval, maar de bedrijfsarts verwacht wel dat de situatie escaleert als beide partijen elkaar weer treffen op de werkvloer dan kan de bedrijfsarts ervoor kiezen een 'interventieperiode' van maximaal 2 weken te adviseren.

De werknemer hoeft tijdens de interventieperiode niet te werken. Wel dienen beide partijen zich in te zetten om het arbeidsconflict op te lossen, al dan niet onder begeleiding van een derde. Meer informatie hierover vind je in een interessante casus uit 2010.

Snelle re-integratie van je werknemer

Het is niet prettig wanneer een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever, die door het thuiszitten van de werknemer, een arbeidskracht mist.
Beide partijen zijn dus gebaad bij een snelle oplossing. Daarom dienen alle partijen zich in te zetten om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het terugkeren vanuit ziekte op de werkvloer heet re-integratie.

Deze re-integratie kan op twee manieren plaatsvinden:

Via het eerste spoor. De werknemer keert terug bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een aangepast functie.
Via het tweede spoor. De werknemer is niet meer in staat om terug te keren in zijn vorige functie. Dit betekent dat er gekeken moet worden naar ander passend werk, bij een andere werkgever.

Voor re-integratie (eerste of tweede spoor) ben je samen verantwoordelijk

Of het nu om re-integratie eerste spoor, of tweede spoor gaat. Zowel werkgever als werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat jij, maar ook je werknemer, verplicht bent om het verzuim dat is ontstaan door ziekte zo kort mogelijk te houden. Tijdens dit proces dien je ondersteund te worden door een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dat kan een arbodienst, maar ook een gespecialiseerd bedrijf zijn.

Evaluatie van de re-integratie

De wet verplicht (zie wet verbetering poortwachter) werkgevers en werknemers om elke zes weken een evaluatie te houden over de voortgang van de re-integratie. Daarnaast wordt het re-integratieverloop na het eerste jaar bekeken en wordt bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn.

Loondoorbetaling

Tijdens de periode dat een werknemer door ziekte niet instaat is om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten betaalt de werkgever gewoon het loon door. Werkgevers zijn verplicht om (maximaal twee jaar) het loon door te betalen.

Voor de loondoorbetaling gelden de volgende wettelijke bepalingen:

  1. Het eerste jaar: Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag NIET onder het minimumloon uitkomen
  2. Het tweede jaar: Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag WEL onder het minimumloon uitkomen, maar kan eventueel worden aangevuld met een toeslag.

Na 2 jaar loondoorbetaling stopt de verplichting. De werknemer krijgt dan in principe een WIA-beoordeling. Blijkt dat de werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie dan kan hij verplicht worden tot doorbetaling van maximaal 1 jaar.

Tips voor een snelle re-integratie


•    Begin met de re-integratie vanaf de eerste ziektedag
•    Kijk naar wat de werknemer nog wel kan
•    Schakel tijdig een arbodienst of re-integratiebedrijf in
•    Schakel het UWV in een vraag naar eventuele subsidies en voorzieningen
•    Denk zelf creatief na voor andere passende functies (binnen, of buiten het bedrijf)
•    Zorg voor een waterdicht dossier